Ku Operojme?

Qendra Residenciale


Instalime Civile - Elektrike
Çelesa - Priza
Sisteme Alarmi dhe Sigurie (HVAC)
Sisteme Intelligjente
Citofoni dhe Videocitofoni
Ndriçim i Brendshëm dhe i Jashtëm
Tela dhe Kabllo (VDI)
Sisteme Fotovoltaike

Qendra Industriale


Kabllo Fuqie
Kabina
Panele Elektrik
Transformatore
Spina Industriale
Pulsanteri Industriale
Automatizime për Dyer
Kontroll Aksesi
Burime Alternative Energjie
Kanalina

Qendra Komerciale


Instalime Civile - Elektrike
Sisteme Alarmi dhe Sigurie
Çelesa – Priza
Llampa – Ndriçues
Panele Elektrik
Tela dhe Kabllo
Sisteme Alarmi dhe Sigurie
Sisteme Automatizimi dhe Kontrolli
Rrjete Transmetim të Dhënash
Burime Alternative Energjie

Sherbime Publike


Stylla dhe Aksesorë
Ndriçim Publik
Ndriçim Rrugor me Panele Djellore
Kabina
Tuba dhe Puseta